Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
熟悉產業上下游供應鏈 精準獵取品保高階主管 熟悉產業上下游供應鏈 精準獵取品保高階主管

當企業委託獵才顧問公司找人才時,通常會擔心接受委託找人的獵才顧問對所屬產業不熟悉,無法確認是否可以協助企業找到適合的人才,因此,獵才顧問對產業甚至上下游供應商的熟悉度,往往是能不能為企業找到人才的重要關鍵之一。

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác