Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
295
133
880

Tìm người
157
339
157
659

Chức vụ
602
204
183
116
97
137
21
12
0
10

Ngành nghề
46
130
76
253
218
33
75
93
61
95
44
4
38
135
11

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

海外管理

海外管理

優質R&D

優質R&D

百萬年薪

百萬年薪

Hạng mục của bạn:
2022/07/05
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
廠長
 • Chủ quản sản xuất / Chủ quản kinh doanh
 • Dệt may / in nhuộm
 • 亞洲全區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 技術指導
 • 問題分析與改善
 • 工作監督

公司成長快速,福利佳,公司環境優

執行工廠管理
輪調亞洲不同廠區

Xem chi tiết
2022/07/05
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
財務總監
 • Quản lý tài chính / Giám đốc tài chính / Nhân viên phân tích tài chính
 • Tích hợp mạng / thông tin
 • 台北市
 • NTD 2,000,000~2,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • IPO經驗
 • 資金調度
 • 投資
 • 營運
 • 編制財務報告
 • 財務管理

軟體服務業
獨特技術具備利基市場
有IPO計劃

-對內-
 規劃及檢討公司會計作業流程,並覆核各項會計作業,以符合財會及稅務之規定。
 定期核閱財務報表,並針對異常項目進行分析檢討。
 建立健全公司內財務審查機制、指引和數據管理體系,並監督其執行。
 建構各部門預算規劃、成效追蹤及成本控管
 檢討每月各營運單位之營運結果、預算執行績效報告。
 提供並分析其他管理決策所需之管理會計資訊。
 覆核並督導編製關係企業三書表,以因應法令要求。
 按期向經營階層提出經會計師簽證之查核報告及年報等報告書。
 審核並彙總公司年度預算。
 運用資本市場各項工具來降低公司營運資金成本,並藉此提升員工向心力及股東權益價值。
 了解全球租稅規定與變化,藉以規劃公司整體稅務問題。
 覆核公司各項稅務申報及問題處理。
 擬定公司成長之投資、合併、收購等策略方案之建議。

-對外-
 協助公司IPO相關事宜,,並協助會計師完成審計作業。
 依據公司營運與資金需求狀況,擬定各項籌資方案。
 覆核並督導編製股東可扣抵稅額帳戶以因應股東申報所得需求。
 籌劃及執行公司年度股東會。
 與外部投資人、潛在投資人保持優良的溝通管道並建立良好的公共關係,增進公司的形象及價值。

Xem chi tiết
2022/07/05
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
供應鏈資材主管
 • Giám đốc kinh doanh
 • Sản phẩm liên quan máy tính
 • 新竹市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • supply chain management

1. 知名上市公司集團
2. 薪資福利佳

供應商的開發和等級評鑑與管理與供應商協商有關物料、零件價格及交貨時間等事項
核算進貨成本
指揮監督所屬採購或外包人員

Xem chi tiết
2022/07/05
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp vừa
越南人資主管
 • Chủ quản nhân sự
 • Dệt may / in nhuộm
 • 越南‧柬埔寨
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 薪酬規劃
 • 驗廠
 • HRBP
 • 人力規劃控管
 • 人力资源管理

大型集團/完善制度/新資優

1.擬訂公司人力資源發展的年度策略計劃,進行跨部門溝通與合作專案推動並落實執行 尤強調組織及人才
發展專案規劃與推動
2.提升內部各層級主管將人才發展重要性轉化為主管個人 DNA
3.確保團隊拉動全廠共同完成 100% pass 客戶和政府機關驗廠
4.拉動團隊輔助全廠達成無重大工安、環境、衛生與安全相關事故目標
5.處內同仁能力養成與人才培育計畫

Xem chi tiết
2022/07/05
Doanh nghiệp chứng khoán | Nhân tài trọng tâm
儲備幹部(外派)
 • Nhân viên phân tích tài chính
 • Áo may sẵn / vải
 • 越南‧柬埔寨
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 會計或審計專業知識
 • 稅務業務處理
 • 財務會計
 • 財務報表分析

上市櫃公司

1. 規劃及檢討公司會計作業流程,並覆核各項會計作業
2. 定期核閱財務報表,並針對異常項目進行分析檢討
3. 財務、成本、稅務及管理會計
4. 財會人員管理(當地)

Xem chi tiết
2022/07/05
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản
資深設計師(女裝)
 • Kế hoạch tiếp thị
 • Tiêu dùng / Giải trí
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 服裝樣式排版與裁剪
 • 各式男裝/女裝之開版及打樣
 • 服裝設計表現能力

知名百貨專櫃品牌

服裝設計企劃 /電腦繪圖 / 生產製程管理 / 訂單規劃

Xem chi tiết
Tổng 1312 giao dịch, 219 trang