Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
突破資訊不足的障礙!顧問以專業翻轉招募困境,成功攬才! 突破資訊不足的障礙!顧問以專業翻轉招募困境,成功攬才!

企業想找中高階主管與專業人才,但又怕曝露太多商業情報與機密,怎麼辦?獵才顧問面對招募資訊有限,能夠突破限制,協助企業精準找到合適人選嗎?以下的案例,104獵才顧問在資訊有限的狀況下,成功招募到精準人才,並與企業建立良好且長久的合作關係;與大家分享這個成功的獵才故事!

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác