Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
打破企業接班失敗陰霾,成功招募專業經理人完成接班任務 打破企業接班失敗陰霾,成功招募專業經理人完成接班任務

台灣以中小企業體為大宗,多數皆處於經營者高齡化階段,也因此正面臨企業接班議題,而接班人才從何而來,更是其中的一大難題。錯誤的人選會讓企業負擔龐大的成本損失,但又該如何有效地找到接班人才?讓我們透過104獵才顧問Ian成功為企業招募總經理接班人的故事,看見企業透過獵才招募接班人的優勢特點!

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác