PM Lead/ PM

Tiếp thị quảng cáo
Bán dẫn / Điện tử
新竹縣市全區
NTD 3,000,000 trở lên Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao 2024/06/29

PM Lead/ PM

Tiếp thị quảng cáo
Bán dẫn / Điện tử
新竹縣市全區
NTD 3,000,000 trở lên Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

PM

Phạm vi công việc

1. 大尺寸driver IC之行銷推廣,應用包含TV, monitor, NB
2. 收集競社資訊,規畫新產品,成本管理
3. 接觸終端品牌廠, 收集市場情報, 了解市場走向,訂定下一代driver IC規格
4. 對應面板廠客戶,導入大尺寸driver IC新案並握design in狀況
5. 與廠內工程單位進行溝通協調, 解決產品issue

Nhân tài lý tưởng

1. 大尺寸driver IC之行銷推廣,應用包含TV, monitor, NB
2. 收集競社資訊,規畫新產品,成本管理
3. 接觸終端品牌廠, 收集市場情報, 了解市場走向,訂定下一代driver IC規格
4. 對應面板廠客戶,導入大尺寸driver IC新案並握design in狀況
5. 與廠內工程單位進行溝通協調, 解決產品issue

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:C000010271

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự