Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
2
1
9

Tìm người
3
3
2
4

Chức vụ
2
1
3
1
1
3
1
0
0
0

Ngành nghề
0
0
0
1
1
0
0
1
1
3
0
0
0
5
0

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

百萬年薪

百萬年薪

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn: 海外管理
2024/02/29
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
葡萄牙文口譯人員
 • Pháp luật / Y dược / Giáo dục
 • Tích hợp mạng / thông tin
 • 亞洲其他
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 葡萄牙語

海外工作機會, 新資優渥, 酒店式住宿環境!

1. 葡萄牙語口語能力良好
2. 現場翻譯能力
3. 葡萄牙語聽說讀寫能力
4. 英語聽說讀寫能力能力

Xem chi tiết
2024/02/29
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản
駐中南美洲財務主管
 • Quản lý tài chính
 • Đồ gia dụng
 • 中南美國家
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 帳務查核與會計稽查
 • 編制財務報告
 • 稅務規劃與稅報╱納稅事項
 • 會計核算和帳務處理

督導、審核各項財務會計作業,並提出各項財務、稅務、投資、融資決策之建議。
1.規劃及檢討公司會計作業流程,並覆核各項會計作業,以符合財會及稅務之規定。
2.定期核閱財務報表,並針對異常項目進行分析檢討。
3.解決並督導關係企業帳務處理及覆核其財務報表。
4.檢討每月各營運單位之營運結果、預算執行績效報告。
5.提供並分析其他管理決策所需之管理會計資訊。
6.覆核並督導編製關係企業三書表,以因應法令要求。
7.按期向經營階層提出經會計師簽證之查核報告及年報等報告書。
8.覆核定期及不定期公告與向主管機關申報之各項資訊。
9.決議與覆核各項資金調度作業之執行。
10.依據公司營運與資金需求狀況,擬定各項籌資方案。
11.運用資本市場各項工具來降低公司營運資金成本,並藉此提升員工向心力及股東權益價值。
12.覆核公司各項稅務申報及問題處理。
13.覆核並督導編製股東可扣抵稅額帳戶以因應股東申報所得需求。
14.了解全球租稅規定與變化,藉以規劃公司整體稅務問題。
15.審核並彙總公司年度預算。
16.籌劃及執行公司年度股東會。
17.擬定公司成長之投資、合併、收購等策略方案之建議。
18.協助券商及會計師辦理公司上市櫃。
19.向投資人說明公司營運現況與未來發展。

Xem chi tiết
2024/02/23
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
生產特助
 • Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Linh kiện ô tô, xe máy
 • 海外地區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 生產計畫
 • 協助改善產品良率
 • 產品生產製程規劃及工時估算

上市櫃公司

1.具備生產、品保管理相關經驗
2.負責協助單位主管有關廠運營與品質作業
3.跨門溝通協調

Xem chi tiết
2024/02/20
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
廠區總經理
 • Tổng Giám đốc / Phó tổng
 • Hóa dầu / vật liệu kim loại
 • 亞洲其他
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 市場策略佈局
 • 工廠管理能力
 • 高階經營管理

1. 負責公司領導統御、經營策略分析、整合規劃、推動與執行
2. 負責公司營運績效分析與改善管理
3. 經營策略擬定與策略品質提昇

Xem chi tiết
2024/02/16
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
程控工程師
 • Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Hóa dầu / vật liệu kim loại
 • 越南
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 問題排除
 • 系統分析

分析和拆解軟體架構,程式開發團隊的總指揮!
1.負責電腦資訊之傳輸,以及電腦軟體、資料庫、資料結構之維修與研發。
2.維護系統安全:透過設計、撰寫、維修及更新軟體,以維護資料庫管理系統,確保資料的安全性。
3.電腦系統分析:分析電腦使用者的需要,撰寫規格書及計畫書,以發展硬體和軟體架構。

Xem chi tiết
2024/01/31
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
外派墨西哥ERP專案經理
 • Chủ quản kế hoạch sản phẩm
 • Tiêu dùng / Giải trí
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 專案時間╱進度控管
 • 系統規劃
 • ERP

台灣上市集團誠徵一位外派到美墨邊界工廠的SAP專案經理

• 具有紮實的分析能力,能夠評估業務流程並得出用戶需求,提出系統解決方案。
• 具有任何ERP 支持經驗,熟悉訂單流程、供應鏈管理、物流和倉庫以及WMS、生產製造和財務流程中的任何一項或多項功能。
• 具有ERP專案導入經驗,或ERP專案管理經驗。 SAP BYD、ECC 或 S/4 HANA 優先。

Xem chi tiết
Tổng 12 giao dịch, 2 trang