Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
6
2
20

Tìm người
28
0
0
0

Chức vụ
6
4
2
4
0
14
1
0
0
2

Ngành nghề
1
3
1
7
0
2
2
3
2
1
2
0
0
4
0

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

百萬年薪

百萬年薪

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn: 高階經理人
2024/02/28
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
新材料事業處製程主管
 • Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Thành phần điện tử
 • 新竹縣市全區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 產品良率
 • 導入量產
 • 參數調整
 • 製程

負責新材料(塗佈類產品,包含背膠銅箔、半導體薄膜產品)事業處的生產及製造工程優化,包含:
1.了解Roll to Roll塗佈及貼合設備操作
2.規劃生產並協助線上異常分析、改善及排除。
3.製程改善與分析
4.建立產品生產作業標準及工作規範

Xem chi tiết
2024/02/28
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
副總
 • Công trình và nghiên cứu phát triển / Chủ quản sản xuất
 • Sản phẩm hệ thống máy tính
 • 桃園市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 產品生產
 • 廠區規劃
 • 標準作業流程規劃
 • 協助改善產品良率
 • 負責生產製程管制與調配
 • 產品品質
 • 人員管理
 • 改善設備問題及功能提昇
 • 工廠設備設計與改善
 • 生產計劃
 • 績效考核
 • 效率
 • 維持產線正常運轉並跟催生產進度
 • 達成產能及出貨目標
 • 製程
 • 生管
 • 工作監督
 • 建立標準生產流程
 • 生產排程

績優廠商

能力:
1.能指導研發團隊工作,精通項目管理;
2.對市場有敏銳度,能預判公司未來產品研發及銷售方向;
3.懂金屬件精密生產,可以帶領團隊實現成本控制及流程改善;
4.塑造公司組織氣氛及企業文化,以符合發展需要,引導各部門經營方向與公司營運目標方向一致。

Xem chi tiết
2024/02/25
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
研發高階主管
 • Chủ quản kinh doanh
 • Bộ nối kết
 • 新北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 經營策略規劃
 • 目標制定

知名上市企業

1. Have at least 10 years of experience in R&D related to wire or connectors.
2. According to the company's business strategy, plan the technology Roadmap and annual R&D project plan to ensure the company's stable growth.
3. Execute and track various R&D operations performance management objectives.
4. Responsible for the formulation of new product design plans, responsible for the supervision and control of the new product development process, to ensure the smooth progress of new product development.
5. Planning and auditing the company's research and development of various management systems to meet the needs of production management.
6. Possess English listening, speaking and writing communication and technical negotiation skills

Xem chi tiết
2024/02/23
Doanh nghiệp ngoại thương | cấp cao
Corporate Tax Head 企業稅務主管
 • Kế toán tài chính
 • Sản phẩm liên quan máy tính
 • 中和區‧永和區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 帳務查核與會計稽查
 • 分析檢討
 • 預算執行
 • 管理決策
 • 會計資訊
 • 年度預算編製
 • 財務會計
 • 事務所經驗
 • 會計核算和帳務處理
 • 結帳作業與帳務處理
 • 會計或審計專業知識
 • 成本會計
 • 公司帳務
 • 財務報表分析
 • 檢討公司會計
 • 財務管理
 • 會計作業
 • 覆核
 • 稅務

國際大廠褔利

1. 根據企業目標和組織需求,制定並實施戰略性稅務規劃。
2. 與業務運營團隊緊密合作,實施稅務高效和可行的業務結構/模型。確保業務模型與全球過渡定價政策和稅務立場保持一致。例如,與供應鏈規劃倡議、常設機構考慮以及全球融資方案等相協調。
3. 確保高層管理人員了解新興的稅法、問題和發展(如BEPS 2.0、歐盟指令),提出行動方案以減輕風險並付諸實施。
4. 監控和控制集團企業所得稅支出預算。審查年度稅務賦予和調整。

Xem chi tiết
2024/02/20
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
廠區總經理
 • Tổng Giám đốc / Phó tổng
 • Hóa dầu / vật liệu kim loại
 • 亞洲其他
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 市場策略佈局
 • 工廠管理能力
 • 高階經營管理

1. 負責公司領導統御、經營策略分析、整合規劃、推動與執行
2. 負責公司營運績效分析與改善管理
3. 經營策略擬定與策略品質提昇

Xem chi tiết
2024/02/19
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
研發主管
 • Chủ quản khai thác phần cứng / Khai thác phần cứng / Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Bộ nối kết
 • 新北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 新產品研發與測試
 • 連接器產品設計
 • 產品開發專案

知名連接器大廠

1.依公司發展策略,擬定電子零組件產品之短.中.長期之研發計畫。
2.領導並監督研發團隊完成新產品開發及現有產品精進任務。
3.帶領並管理研發團隊,執行開發及進度督導規劃、人力協調與進度掌控。
4.跨部門溝通及協調。

Xem chi tiết
Tổng 28 giao dịch, 5 trang