Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
3
0
19

Tìm người
6
12
3
1

Chức vụ
2
4
10
2
1
4
0
0
0
0

Ngành nghề
0
2
2
2
0
2
0
2
0
5
0
0
1
6
0

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

年薪前5%

年薪前5%

海外管理

海外管理

優質工程職

優質工程職

Hạng mục của bạn: 東南亞專區
2024/04/18
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
資訊主管
 • Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Điện máy gia dụng
 • 越南
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • MES系統

1.建廠資訊系統(機房/網通/伺服器/弱電等)規劃與預算/進度管控
2.工廠生產系統支援與需求管理
3.資訊部門管理
4.資訊系統維護與管理
5.負責越南廠

Xem chi tiết
2024/04/16
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
越 南 HR 處級主管
 • Chủ quản nhân sự
 • Bán dẫn / Điện tử
 • 越南
 • NTD 2,000,000~2,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 薪資與績效獎酬辦法設計
 • 員工關係
 • 具備人力資源相關知識
 • 勞工保險相關法規

台灣知名的上市電子公司 委託 找一位【越 南 HR處級主管】

• 人才選育用留規劃。促進勞資關係。
• 越 南人資制度規劃與執行。
人資系統建置、維護更新。

Xem chi tiết
2024/04/16
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa
馬來西亞廠廠長
 • Chủ quản nhà máy
 • Bộ cấp điện
 • 馬來西亞
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 協調
 • Planning
 • 帶領團隊
 • production
 • Customer Relations
 • 目標設定
 • 沖壓模具
 • 品保
 • Leadership
 • Manufacturing operations
 • 提升良率
 • 製程
 • 生產線管理
 • 負責生產製程管制與調配
 • 生產成本控制
 • 降低成本

著名電源供應器設計廠商,褔利佳

職務摘要:
我們正在尋找一位經驗豐富的馬來西亞廠廠長,將負責領導並優化我們的生產流程。這位領導者將推動生產效率的提升,並確保產能與出貨目標的達成。

主要職責:

管理生產製程,確保流程控制與有效調配資源。
負責領導並管理工廠全體員工。
強化生產管理,透過成本控制與效率提升來優化產出。
實施生產目標計劃,分析生產數據,並提出改善策略以降低異常發生率。
確保設備功能的提升與改善,以滿足產能與出貨要求。

Xem chi tiết
2024/04/12
Doanh nghiệp nói chung | Chủ quản cơ bản
品管主管(外派)
 • Chủ quản quản lý chất lượng
 • Thiết bị thể thao
 • 亞洲其他
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 原料及產品品質管制監控
 • 品質管理系統
 • 客戶品質

負責公司品管體系的建立,對出現的各種質量問題進行跟蹤處理
改善產品信賴度、可靠性、品質,進而全面提升產品品質
配合客戶要求的品保程序之規劃

Xem chi tiết
2024/04/10
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
經營高階主管
 • Tổng Giám đốc / Phó tổng
 • Nhựa
 • 越南
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 高階管理
 • 營運績效管理
 • 經營策略規劃
 • 領導

1.執行海外廠區經營管理規劃.
2.擬定與執行年度生產計劃。 3.達成海外各項生產指標。 4.負責成型課管理工作。 5.處理生產異常,達成分公司營利目標。

Xem chi tiết
2024/04/10
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp vừa
(外派)生產製造處級主管
 • Chủ quản sản xuất / Chủ quản kinh doanh
 • Linh kiện máy tính
 • 東南亞
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 協助改善產品良率
 • 製程改善
 • 管控生產
 • 負責生產製程管制與調配
 • 提昇設備產能稼動率與生產效率
 • 達成產能及出貨目標
 • 生產成本控制

上市櫃公司,多國設廠
可長期發展
持續擴廠中

管理製造,生產技術團隊
提升生產效率
著重在生產技術能力(設備維護保養、生產異常分析、製程設計)

Xem chi tiết
Tổng 22 giao dịch, 4 trang