Khách hàng hiện diện, thể hiện hiệu quả tuyển dụng vượt trội!

Ví dụ thực tế
104 HeadHunter là đội ngũ cố vấn chuyên sâu vào thị trường nguồn nhân sự lâu dài, đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp có kinh nghệm trên 10 năm, khách hàng được phục vụ thuộc phạm vi ngành nghề kinh doanh đa dạng, và hỗ trợ thành công tuyển dụng Chủ quản cấp vừa và cao cũng như chuyên viên chủ chốt. Khách hàng hiện diện cùng chứng kiến dịch vụ tuyển dụng chính xác và chuyên nghiệp của 104 HeadHunter, tìm thấy ứng viên phù hợp hiệu quả, nâng cao hiệu suất kinh doanh của khách hàng!
面對技術研發人才稀缺,科技業該如何應對?如何成功延攬核心技術主管? 面對技術研發人才稀缺,科技業該如何應對?如何成功延攬核心技術主管?

知名車用電子企業為成立新事業單位,預計籌備佈建15~20人的研發團隊,因面臨内部研發人員對於新技術成熟度不足、加上新技術人才取得不易,故希望透過104獵才顧問服務,協助網羅新團隊的核心主管人才。

Tìm kiếm nhân tài chất lượng nhanh chóng và chính xác