Tổng hợp xu thế kinh doanh tại Việt Nam

Việt Nam - Tình hình kinh doanh
Chủ đề
Nguồn dữ liệu
Thời gian cập nhật
《東協勞動市場與產業人才展望—印尼、泰國、越南、馬來西亞》國立臺北教育大學東協人力教育中心、中華經濟研究院台灣東協研究中心
《東協勞動市場與產業人才展望—印尼、泰國、越南、馬來西亞》國立臺北教育大學東協人力教育中心、中華經濟研究院台灣東協研究中心
駐越南台北經濟文化辦事處,投資臺灣入口網,越南勞動部,國立成功大學政治經濟研究所 王詩惠,中華經濟研究院,Vnxstock2,investvietnam
駐越南台北經濟文化辦事處,貿協全球資訊網,General Statistics Office of Vietnam,經貿透視雙周刊