PMO(專案管理辦公室) 無須程式開發

Kỹ sư phân tích hệ thống / Cố vấn SAP&ERP / Chủ quản dự án
Bảo hiểm nhân thọ
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp chứng khoán | Nhân tài trọng tâm 2024/02/26

PMO(專案管理辦公室) 無須程式開發

Kỹ sư phân tích hệ thống / Cố vấn SAP&ERP / Chủ quản dự án
Bảo hiểm nhân thọ
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

保險核心系統PMO專案管理

Phạm vi công việc

1.領導並監督保險新核心系統轉換專案,確保順利執行。
2.確保新核心系統轉換專案的各子專案程序符合公司內外部規範。
3.負責人力資源的支援與調配,確保團隊運作高效。
4.安排、主持並追蹤相關會議,確保溝通順暢。
5.負責專案預算和合約管理,有效控制成本並確保合規性。
6.管理稽核、法規遵循和風險管理報告,確保符合相關標準和規定。

Nhân tài lý tưởng

1.具備豐富的保險業界及專案管理經驗,持有PMP證照者優先考慮。
2.熟悉專案文件撰寫架構,能夠有效撰寫和組織專案相關文件。

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FG10005576

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự