cocos creato engineer

Kỹ sư lập trình trò chơi điện tử
Mạng & thương mại điện tử
台北市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/05/21

cocos creato engineer

Kỹ sư lập trình trò chơi điện tử
Mạng & thương mại điện tử
台北市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

Cocos Creator

Ưu thế tuyển dụng

A high-tech game entertainment company

Phạm vi công việc

Cocos creator engine JS script game.

Nhân tài lý tưởng

More than 2 years of experience in cocos2d creator development.
Able to complete work independently and withstand greater work pressure.

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:2 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FG09003439

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự