Ruby on Rails Developer

Kỹ sư thiết kế phần mềm
Tích hợp mạng / thông tin
台北市
NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2024/06/10

Ruby on Rails Developer

Kỹ sư thiết kế phần mềm
Tích hợp mạng / thông tin
台北市
NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

RailsRuby

Ưu thế tuyển dụng

公司福利
每周一~三進公司, 每週四~五可遠端工作!
特休第一年12天;至多30天(通過試用期即可使用)
不扣薪病假10天
彈性工時1H 9:00-10:00
教育訓練補助12000元
員工旅遊補助
年終保13個月(獎金另計)

Phạm vi công việc

*負責開發和維護我們的包網平台及相關系統。
*你將負責持續開發新功能以及改善系統的效能和穩定性。

.開發和維護包網平台及相關系統。
.改善系統效能和穩定性,並解決相關的技術問題。

Nhân tài lý tưởng

必要條件:
 .熟悉 Ruby on Rails 開發框架。
 .熟悉 Git 版本控制工具的操作。
 .熟悉 RDBMS 的設計及優化。
 .熟悉非同步操作的概念。
 .理解 Race Condition 並具備解決的能力。
 .具備 NoSQL 資料庫的使用經驗。
 .具備 Rspec 測試框架的使用經驗。

加分項:
 .具備前端框架的使用經驗。
 .有 gem 開發經驗。
 .瞭解 WebSocket 技術。
 .熟悉 Meta programming 的概念。
 .擅長溝通並熱衷於分享知識。

Điều kiện khác

Số năm:Cao đẳng
Khoa:Không giới hạn
Số năm:3 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FG04008941

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự