MIS 網管主管

Chủ quản MIS
Bán dẫn
高雄市
NTD 1,500,000~2,000,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp vừa 2024/07/15

MIS 網管主管

Chủ quản MIS
Bán dẫn
高雄市
NTD 1,500,000~2,000,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

安裝與維護網路安全系統資料備份與復原規劃與管理防火牆伺服器網站管理維護

Phạm vi công việc

1.Team leader 並監督網管部門人員
2.軟體專案管理掌控開發流程
3.擔任解決方案架構師,掌握各部門對於資訊化的需求,提供適切的解決方案,促進整體資訊化發展與應用。
4.資安風險評估與處理、資源調配、跨部門溝通與協調等事務。
4.推動資訊安全改善專案,確保資訊安全措施的實施與專案進展。

Nhân tài lý tưởng

1.資訊相關科系畢業
2.可基本英文聽說讀寫
3.擅長程式語言工具:
OOAD、OOP、Github、Git、C#、MS SQL、Oracle、Microsoft Exchange、HTML、IDS、Routers、ssh、TCP/IP、UDP、IPS
4.工作技能:
資料備份與復原、系統架構規劃、系統整合分析、軟硬體設備成本控制、軟體工程系統開發、軟體程式設計、資料庫系統管理維護、資料庫程式設計、資料庫軟體應用、系統架構規劃與維護、規劃與管理入侵防護系統(IPS)、規劃與管理網路入侵檢測系統(NIDS)、網路安全架構分析與設計、網路系統危機管理、網路規劃管理

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Quản lý Thông tin,Máy tính & Kỹ thuật thông tin
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:9-12 người trở xuống
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FG01010396

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự