Ops Manager 網站雲端管理主管

Chủ quản MIS / Kỹ sư quản lý mạng
Mạng & thương mại điện tử
台北市
NTD 1,080,000 trở lên Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa 2022/05/16

Ops Manager 網站雲端管理主管

Chủ quản MIS / Kỹ sư quản lý mạng
Mạng & thương mại điện tử
台北市
NTD 1,080,000 trở lên Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

GitlabGrafanaPrometheusMongoDBnginxDockerLINUXAWS

Ưu thế tuyển dụng

該公司目前上架系統為鎖定在歐洲與東南亞的人力銀行網站,屬於新創公司,目前該職缺仍有無限發展性
此職缺為完全在家工作,只需要固定用視訊跟國外CEO回報工作狀況即可,可在台灣自組團隊運作雲端系統,工作時間與內容都很彈性

Phạm vi công việc

海外網站管理者,由管理者自組網管團隊,在台建立雲端伺服器並帶領團隊夥伴。
維護管理雲端伺服器,確保網站正常運作,規劃防護入侵機制,與國外人員商討策略等工作

1.從頭開始組建運營團隊,管理里程碑並跟踪團隊預算。
2.為運營團隊成員提供領導,管理工作量與勞動力分配
3.監督部署、開發備份和安全/監控策略
4.用英語與海外開發和產品規劃團隊協作和協調項目完成度
5.用英語向高級管理和業務發展團隊匯報並與之協作
6.為運營帶來效率、生產力、能力和寧靜

**此職缺為在家工作,不需要進辦公室**

Nhân tài lý tưởng

1.高階的AWS知識(EC2,ECS,ALB,Route53,auto-scaling...etc)
2.高階的MongoDB知識(replica-sets,performance optimization,backups)
3.高階的Linux知識
4.高階的Docker知識
5.在 AWS 內部構建和維護監控基礎設施的能力(理想情況下使用Promenthus與Grafana)
6.具備將AWS服務 terraform自動化加分
7.具備NGINX知識加分
8.具備GitLab-CI, container registry, issue tracking......等

Điều kiện khác

Số năm:Đại học
Khoa:Quản lý Thông tin,Máy tính & Kỹ thuật thông tin
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Vừa Nói/Vừa Đọc/Vừa Viết/Vừa
Trách nhiệm:4 người trở xuống
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FG01005397

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự