Physical Design CAD 工程師

Kỹ sư bố cục IC / Kỹ sư thiết kế IC / Kỹ sư thiết kế phần mềm
Thiết kế IC
新竹市
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm 2022/06/13

Physical Design CAD 工程師

Kỹ sư bố cục IC / Kỹ sư thiết kế IC / Kỹ sư thiết kế phần mềm
Thiết kế IC
新竹市
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

Physical designEDAIC佈局APR

Ưu thế tuyển dụng

上市公司
完善內部訓練及良好職涯發展機會

Phạm vi công việc

1. 負責實體設計flow協助, 包含 APR, SI, IR, CTS, timing closure
2. 與 EDA 團隊共同合作
3. 協助開發APR flow scripts先進製程環境

Nhân tài lý tưởng

1. 熟悉APR. physical設計流程.
2. 熟悉 Cadence Encounter/EDI or Synopsys ICC/ICC2軟體
3. 具有TCL / Perl script 知識
4. 有40/28/16nm先進製程經驗佳
* Team management experience
* Low power design experience
* Verification (RC-extraction & STA/SI & PV) experience

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:1 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:Không chịu trách nhiệm quản lý
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:FC03005601

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự