PE Director

Công trình và nghiên cứu phát triển
Thiết kế IC
新竹縣市全區
Thỏa thuận trực tiếp
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao 2024/03/28

PE Director

Công trình và nghiên cứu phát triển
Thiết kế IC
新竹縣市全區
Thỏa thuận trực tiếp

Năng lực chính

IC電路模擬測試

Phạm vi công việc

(1)PE, TE department management
(2) PE, TE company strategic planning
(3) Integration of cross-center engineering issues
(4) Decision-making on supplier engineering issues.

Nhân tài lý tưởng

1. If TE has PE characteristics, it is better to find TE with product engineering experience.
2. Manufacturing supervisor qualifications, but with PE or TE or Fab experience
*Background requirements: BCH above electronic motor background, more than 15~18 years of experience, Strong/Tough management style.

Điều kiện khác

Số năm:Thạc sĩ
Khoa:Không giới hạn
Số năm:10 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Không giới hạn
Trách nhiệm:13 người trở lên
Công tác xa:Không công tác xa xuất ngoại

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:F000008944

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự