【PM主管/ 專案經理主管】負責Apple專案

Sản xuất quản lý vật liệu / Chủ quản MIS / Kỹ sư quản lý mạng
Điện gia dụng IA
台中市
NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
Doanh nghiệp nói chung | cấp vừa 2024/05/20

【PM主管/ 專案經理主管】負責Apple專案

Sản xuất quản lý vật liệu / Chủ quản MIS / Kỹ sư quản lý mạng
Điện gia dụng IA
台中市
NTD 1,250,000~1,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương

Năng lực chính

提案與簡報技巧國際專案管理師PMP產品生命週期專案規劃執行╱範圍管理專案時間╱進度控管專案溝通╱整合管理

Ưu thế tuyển dụng

*知名集團
*薪資優於勞基法

Phạm vi công việc

*負責Apple專案
*帶領下屬PM完成公司指派專案任務

Nhân tài lý tưởng

1.具半導體封裝產業相關經驗
2.必須有負責過APPLE專案經歷至少3年
3.英文精通
4. PMP 證照尤佳

Điều kiện khác

Số năm:Không giới hạn
Khoa:Không giới hạn
Số năm:5 năm kinh nghiệm làm việc
Ngôn ngữ:
Anh:Nghe/Tinh thông Nói/Tinh thông Đọc/Tinh thông Viết/Tinh thông
Trách nhiệm:13 người trở lên
Công tác xa:Cần đi công tác xa, 1 năm thời gian tích lũy không nhất định.

Phúc lợi

Pháp định:勞保 健保 陪產假 產假 特別休假 育嬰留停 女性生理假 勞退提撥金 產檢假 就業保險 職災保險

Mã số hồ sơ:E000010014

Chia sẻ Share Link Facebook Line LinkedIn Share Mail

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

Vị trí tương tự