Vị trí tuyển dụng


Job overview

Sàng lọc

Thứ tự

Sàng lọc

Doanh nghiệp
10
5
41

Tìm người
12
16
4
23

Chức vụ
53
0
2
0
0
0
0
0
0
0

Ngành nghề
1
8
5
38
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0

Khu vực

Tiền lương(NTD)

Giới thiệu vị trí tuyển dụng

高階經理人

高階經理人

海外管理

海外管理

優質R&D

優質R&D

百萬年薪

百萬年薪

Hạng mục của bạn: 優質R&D
2022/05/16
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
數位IC設計工程師
 • Kỹ sư thiết kế IC
 • Bán dẫn / Điện tử
 • 新竹縣市全區
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • Verilog

頂尖跨國IC設計製造商,並具完善的內部訓練與良好的職涯發展機會

Verilog
數位電路設計
模擬和驗證

Xem chi tiết
2022/05/16
Doanh nghiệp chứng khoán | cấp cao
車用光達 IC BU 主管
 • Công trình và nghiên cứu phát triển
 • Bán dẫn / Điện tử
 • 桃園市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 產品開發經驗
 • 系統開發
 • 驗證開發
 • 混訊
 • 光通訊
 • 光模塊
 • 電路設計
 • 類比IC設計

1.上櫃公司
2.薪資福利優

職缺:
1.具車用光感測主要是往Time of Flight(ToF) / LIDAR 方向開發,用於Ranging finder , 測距等功能應用。 或車用光感測 IC設計主管5年以上經驗
2.具數位/類比IC電路設計經驗
3.具車用IC設計經驗
4.具IC開發相關軟硬體環境佈置能力
5.具有IC團隊組織規劃及建置能力

Xem chi tiết
2022/05/13
Doanh nghiệp nói chung | cấp cao
網通硬體開發主管
 • Chủ quản nghiên cứu truyền thông / Chủ quản khai thác phần cứng / Chủ quản nghiên cứu điện quang
 • Bộ định tuyến
 • 新竹市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • 產品硬體
 • Leadership
 • Allegro
 • 硬體設計

客戶為外銷歐美的網通產品製造商

• 客戶為外銷歐美的網通產品製造商,尋找網通產品的硬體研發主管
• 有局端產品 5~8年以上
• 具備 DSL/PON 開發經驗

Xem chi tiết
2022/05/13
Doanh nghiệp ngoại thương | Chủ quản cơ bản
Senior Mechanical Design Engineer
 • Kỹ sư kết cấu
 • Màn hình truyền thông
 • 歐洲國家
 • NTD 2,000,000~2,500,000 Doanh nghiệp và ứng viên thỏa thuận về tiền lương
 • 機構設計

Translate user requirements into mechanical designs
As part of cross-functional development teams, you will collaborate with R&D partners, industrial designers, hardware engineers, project managers, etc. to mature new products. You will be responsible for the technical solutions and proof of concept during the early design stages, covering all aspects of the mechanical development. You will follow from initial ideation to final launch in most of the projects.

More specifically, you will:

Lead the mechanical design work. Guide, support and supervise the engineers in the mechanical team and be the first interface to other project members in day to day work.

In order to succeed in this the Mechanical design lead should:

• Design new products in 3D in CAD with respect to design details, usability, materials, manufacturing requirements, etc.
• Drive function planning in accordance with frame plan. And drive function deliverables accordingly.
• Align cros

Xem chi tiết
2022/05/11
Doanh nghiệp ngoại thương | Nhân tài trọng tâm
Sr. Digital/Logic Design Engineer
 • Kỹ sư thiết kế IC
 • Bán dẫn / Điện tử
 • 台北市
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • ASIC design flow
 • RTL

1. 使用Verilog for RTL design
2. IPs 開發
3. 除錯與 silicon 驗證

Xem chi tiết
2022/05/11
Doanh nghiệp nói chung | Nhân tài trọng tâm
SSD數位設計(驗證)工程師-竹北
 • Kỹ sư thiết kế IC
 • Thiết kế IC
 • 竹北
 • Thỏa thuận trực tiếp
 • design verification
 • ic 驗證
 • system verilog

工作內容
1. 使用Verilog開發 NVMe 驗證環境
2. 驗證流程測試與建立.
3. 高速介面相關除錯與驗證.

Xem chi tiết
Tổng 55 giao dịch, 10 trang